• :
 • :
WEBSITE PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐẦM DƠI
 • Võ Lợi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0918 349475
  • Email:
   voloi.pgddamdoi@camau.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào ngành: 1983

   Lĩnh vực: Phụ trách chung, Quản lý TC, TCCB

 • Trần Thanh Văn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0918 355114
  • Email:
   tranthanhvan.pgddamdoi@camau.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào ngành: 1994

   Lĩnh vực: Phụ trách công tác chuyên môn

 • Liêu Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0918 466245
  • Email:
   lieuthanhhai.pgddamdoi@camau.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào ngành: 1985

   Lĩnh vực: Phụ trách công tác cơ sở vật chất

 • Bùi Châu Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn ngành
  • Điện thoại:
   0982 191791
  • Email:
   buichaudung.pgddamdoi@camau.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào ngành: 1983

   Lĩnh vực: Thi đua khen thưởng